Cầu được ước thấy (phần 1)

Đời không phải là chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên mà là được sắp đặt thông qua tập hợp những luật tự nhiên chi phối cuộc sống trên trái đất. Một khi hiểu được những luật này, chúng ta sẽ có được sự hiểu biết rõ hơn về cuộc sống vận hành như thế nào. Một khi đã hiểu cách nó vận hành, chúng ta có thể bắt nó phục vụ chúng ta thay vì chống lại chúng ta. Những luật này đã được nói đến trong các tôn giáo qua giáo huấn và các bản kinh thánh trong suốt chiều dài lịch sử nhưng ít người hiểu và ngộ ra được. Những nhà thông thái, triết gia và những con người thánh thiện qua nhiều thời kỳ đều đi đến kết luận thế này: ta nghĩ thế nào thì ta trở thành thế ấy.