Luân xa 5: Trung tâm của sự tự biểu hiện, sáng tạo và sức mạnh ý chí

Luân xa này liên quan đến thính giác. Nó vận chuyển năng lượng thuộc tâm thần đến tâm trí và tâm hồn để nói lên cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm. Đây là trung tâm của sự tự biểu hiện, sự sáng tạo và sức mạnh ý chí. Luân xa Họng được củng cố và tăng cường mỗi khi ta biểu hiện bản thân trong sự chính trực và nhất quán.

Bệnh liên quan đến luân xa này là các vấn đề về giao tiếp hoặc khả năng truyền đạt qua ngôn từ, những vấn đề về tuyến giáp và hệ miễn dịch. Một số vấn đề khác liên quan đến luân xa Họng này là sử dụng kiến thức không khôn ngoan, ngu dốt, thiếu sáng suốt.