Một số ngộ nhận về luân xa thường gặp

Ngộ nhận đầu tiên là hiểu luân xa như một cái gì đó hữu hình có thực nằm trong cơ thể mình, giống như lớp màng hoặc như cái gì đó chốt chặn trong cơ thể có thể được đả thông bởi một lực hoặc tác động bên ngoài. Có lẽ do thói quen sử dụng cụm từ “mở luân xa”, “khai mở luân xa” dẫn đến việc hiểu sai này, thậm chí có một số người còn dám định lượng về độ “mở” của luân xa là bao nhiêu phần trăm nữa (sic). Không hiếm bắt gặp những thông tin về “thầy” nào đó đặt tay mở luân xa cho các học viên theo từng “trình độ”: sơ cấp, trung cấp, cao cấp,…