Năng lượng tâm linh và luân xa có liên quan gì với nhau?

Năng lượng thô là năng lượng không có ý thức, trong khi năng lượng tâm linh thì có. Thể năng lượng tâm linh có thể chuyển hóa, biến đổi loại năng lượng này thành loại năng lượng khác, qua việc mỗi trung tâm năng lượng thực hiện chức năng riêng biệt của nó bên trong cơ cấu tổ chức của hệ thống năng lượng trên cơ thể. Vì vậy những trung tâm năng lượng này liên kết các bộ phận cơ thể lại với nhau; kết nối cơ thể với vũ trụ; ràng buộc các khía cạnh vật chất, tình cảm, trí tuệ, tinh thần giữa người này với người khác.

Mấu chốt của hệ thống chính là các luân-xa, hay còn gọi là các trung tâm năng lượng hoặc cơ quan năng lượng. Chúng điều phối cả năng lượng vật chất và năng lượng tâm linh, biến đổi loại này thành loại khác và ngược lại. Có hàng chục, hàng trăm trung tâm và quy trình tham gia xử lý nhưng hầu hết đều thừa nhận luân-xa đóng vai trò chi phối.