Luân xa 6: Sự khôn ngoan của trực giác

Luân xa này liên quan đến năng lực tri giác đặc biệt như khả năng nhìn thấy, nghe thấy những cái mà người bình thường không thể, … Nó liên quan đến cái Con Người ở mức sâu thẳm bên trong mà ta gọi là Thánh Thần. Đó là nơi tìm ra động lực thực sự thúc đẩy ta và là mức ý thức dẫn dắt hành động của ta, cụ thể là đời sống của ta.

Bệnh liên quan đến luân xa này là sự hoang mang, bệnh tâm thần, thị lực yếu, thiếu sáng suốt, kiệt quệ về tâm linh.