Video một cữ tập luyện

Đây là một cữ tập luyện về năng lượng tâm linh kiểu tự động, nghĩa là để năng lượng vũ trụ tác động lên cơ thể dẫn đến các động tác hoặc chuyển động mà người tập không hề chủ ý, chỉ làm theo. Nghe có vẻ khó tin hầy!